மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 29 மார்ச், 2013

வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகம் இது தாணடா!


தாய் மேல் ஆனண த்மிழ் மேல் ஆனண குருடர்கள் கண்ணை திறந்து வைப்பேன்!


நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்போம் என காதல் தேவதை சொன்னாள்!


என்னப்பார்வை உந்தன் பார்வை!


வெள்ளி, 15 மார்ச், 2013

என்னம்மா ராணி ! பொன்னான மேனி ஆளவட்டம் போட வந்தததோ !


மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன! மலை அழகா இந்த சிலை அழகா!


ஹேலிதா பாத்திமா, கூந்தலுக்கு பூ சூட்டி !


நலம் தானா ! நலம் தானா ! உடலும் உள்ளமும் நலம் தானா!